Nejprve lidsky

Níže na této stránce najdete oficiální obchodní podmínky, které musí mít na svých stránkách zveřejněný každý e-shop. Ale co si budeme povídat, hledat v tom právnickém balastu to, co vás opravdu zajímá, je o nervy. Proto si nejprve řekněme to, co skutečně chcete vědět, a když budete chtít, přečtěte si i ten zbytek. Rovnou říkám, že to není žádné zajímavé čtení, ale naprosto klasické podmínky, které platí úplně všude.

1. Co si tady mohu koupit?
Pár knih a nějaký ten hrníček. Nic víc, nic míň. Jak jste si možná všimli, toto není klasický e-shop, ale jen takové chuďounké rozhraní pro prodej tvorby, do které jsem nějakým způsobem zapletený. Časem možná přejdu na něco většího, ale znáte to... časem :).

2. Kdy budu za zboží platit?
Buď předem platební kartou (přes GoPay), při předání zboží (v případě platby na dobírku), nebo do dvou týdnů od odeslání zásilky (v případě platby na fakturu). Jak vidíte, k dispozici jsou všechny tři varianty.

3. Jak mohu platit?
Jak jsem naznačil výše, k dispozici jsou tři varianty - karta, dobírka a platba bankovním převodem. Je na vás, čemu dáte přednost.

4. Jaké jsou možné způsoby doručení?
Vzhledem ke svým omezeným kapacitám a ke složitosti ostatních možností počítám jen s Českou poštou a Zásilkovnou, i navzdory nedávnému zdražení totiž vycházejí nejlépe a hlavně odbavení zásilek je velice jednoduché. Ovšem pokud by někdo trval na konkrétním přepravci, můžeme se domluvit.

5. Jak to je s EET?
E-e... co? No, nijak. Tenhle bod tu nechávám jen proto, abych nemusel celý dokument přečíslovávat :).

6. Jak nakládáte s osobními údaji?
Jen v nejmenším možném rozsahu, tedy pro potřeby správy a vyřízení vaší objednávky. Nikdy vám nebudu posílat žádné propagační e-maily třeba o tom, že si můžete koupit hrníček s Kubíčkem nebo že má Kýnka štěňata. Pokud by vás takovéto věci zajímaly, můžete prostě sledovat facebookový profil knihy, ale do mailu vám to psát nebudu, leda opravdu výjimečně, a to ne víc než jednou za rok. A už vůbec nikdy, za žádných okolností vaše údaje neposkytnu někomu jinému. Při objednávce ovšem máte možnost uvést, že ani tato výrazně vzácná oznámení přijímat nechcete, a já to budu naprosto respektovat.

7. Co když se mi nebude kniha líbit?
V tom případě budu smutný jako stará Oleška, ale prostě mi pošlete knihu zpátky. Pokud jste ji ještě nezaplatili, fakturu u sebe stornuju, jestli jste zaplatili při dobírce, pošlu vám peníze na účet, jakmile mi kniha dorazí zpět. Ale pozor - toto je možné jen u knih, kde nebude napsané žádné věnování!

8. Mohu svou předobjednávku změnit? Například kvůli dodací adrese, počtu kusů nebo věnování?
Jasně. Až do okamžiku odeslání knihy mi můžete kdykoliv napsat a já vám vyhovím. Těch kusů nebude takové množství, abych nemohl ke každému z vás přistupovat naprosto individuálně :).

9. A co zrušit, zrušit svou předobjednávku mohu také?
Ano, platí to samé. Až do okamžiku odeslání zásilky můžete předobjednávku zrušit.

10. Lze poslat knihu i na Slovensko?
Ano, už je to zase možné. Trvá to trochu déle a možnosti přepravy jsou omezené, ale s tím se holt nic nenadělá. Platbu lze provést buď na dobírku, bankovním převodem nebo nejspíš i kartou. Nevím, ze Slovenska jsem to nezkoušel, ale mělo by to fungovat :).

11. Co když mi kniha nedorazí?
V tom případě se ozvěte a nějak to pořešíme. Rozhodně svou knihu dostanete, to se nebojte.

A teď pro právníky – Obchodní podmínky pro e-shop


Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen "Obchodní podmínky").

1 Definice
1.1 V těchto Obchodních podmínkách.
1.1.1 "E-shop" znamená počítačový program - internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.merchalka.cz , jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem;
"Kupní smlouva" znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem, jako prodávajícím, a Uživatelem, jako kupujícím, prostřednictvím E-shopu;
1.1.2 "Nákupní košík" znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží;
1.1.3 "Občanský zákoník" znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
"Provozovatel" znamená paní Petru Mondscheinovou, IČO: 74758977, s místem podnikání Oleško 12, 41201 Oleško;
1.1.4 "Přístupové údaje" znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci;
1.1.5 "Registrace" znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-shopu, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu;
1.1.6 "Spotřebitel" znamená Uživatele - člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;
1.1.7 "Uživatel" znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop;
1.1.8 "Uživatelský účet" znamená část E-shopu, která je každému jednomu Uživateli zřízena Registrací (tj. je pro každého Uživatele unikátní) a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;
1.1.9 "Zboží" znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci;


2 Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy
2.1 Pro odstoupení od smlouvy platí, že:
2.1.1 Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.
2.1.2 Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Provozovateli na adresu Petra Mondscheinová, Oleško 12, 41201 Oleško.
2.1.3 Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat zpět Provozovateli nebo je předat na adrese provozovny nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud bude Zboží odesláno Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.
2.1.4 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
o poskytování služeb, které Provozovatel splnil s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, tj. digitálního obsahu na hmotném nosiči, pokud porušil jeho původní obal;
o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
2.1.5 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody.
2.2 Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.


3 Proces uzavření Smlouvy
3.1 Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům uzavření Kupní smlouvy. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je zobrazení tlačítka s označením " Objednat " v uživatelském rozhraní E-shopu.
3.2 Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy podle odst. 3.1 těchto Obchodní podmínek ze strany Uživatele se považuje kliknutí na dané tlačítko s označením " Objednat ".
3.3 Bezvýhradný přijetím nabídky podle odst. 3.2 těchto Obchodních podmínek je uzavřena Kupní smlouva.
3.4 Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na tlačítko ve smyslu odst. 3.2 Uživatelem dojde prostřednictvím sítě Internet na server, kde je nainstalován E-shop.
3.5 Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí E-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou emailovou adresu, identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.
3.6 Provozovatel zašle Uživateli e-mailovou zprávu o uzavření Kupní smlouvy, a to na emailovou adresu zadanou Uživatelem do příslušného pole v uživatelském prostředí E-shopu.
3.7 Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.


4 Kupní smlouva
4.1 Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:
4.1.1 Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si uživatel zvolil v uživatelské prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena v takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.
4.1.2 Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Zboží nemůže dodat.
4.1.3 Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky a do doby, než obdrží od Uživatele potvrzení objednávky, je oprávněn pozdržet odeslání Zboží Uživateli.
4.1.4 Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097 občanského zákoníku se tímto vylučuje.
4.1.5 Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením daného zboží Uživateli a to ve výši uvedené u dané objednávky v uživatelském prostředí Portálu.
4.1.6 Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní cenu za Zboží a případně další peněžitá plnění Provozovateli.
4.1.7 Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u dané platby v uživatelském prostředí E-shopu.
4.1.8 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem.
4.1.9 V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.
4.1.10 Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny Zboží. Slevy z ceny Zboží lze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.
4.1.11 Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny za Zboží; takové náklady jsou výhradně náklady Uživatele.
4.1.12 Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem.
4.1.13 Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském rozhraní E-shopu jsou pouze orientační.
4.1.14 Provozovatel zašle vždy Uživateli daňový doklad - fakturu v elektronické podobě , a to na emailovou adresu Uživatele zadanou při dané objednávce do Uživatelského prostředí E-shopu.
4.1.15 Provozovatel poskytuje Uživateli na Zboží záruku, je-li záruční doba uvedena u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a to po dobu uvedené záruční doby, přičemž takto uvedená záruka platí pouze pro Spotřebitele.
4.1.16 Právo odstoupit od smlouvy a práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn uplatnit u Provozovatele na adrese jeho sídla nebo provozovny . Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Uživatele reklamované Zboží.
4.1.17 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy přechází na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem.
4.1.18 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Smlouvy přechází na Uživatele, který není Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem.


5 Uživatelský účet
5.1 Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.
5.2 Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje.
5.3 Identifikační údaje Uživatele zadané při Registraci se považují za údaje zadané při objednávce každého Zboží, které Uživatele učiní po přihlášení se do svého Uživatelského účtu.
5.4 Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje, ani jakýkoli jiný přístup do Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Provozovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové přístupové údaje.
5.5 V případě Registrace Uživatele jsou naplněny podmínky ust. § 1752 odst. 1 Občanského zákoníku a Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky; změnu oznámí Uživateli prostřednictví E-shopu a/nebo emailovou zprávou na emailovou adresu Uživatele zadanou do databáze E-shopu. Uživatel má právo změny Obchodních podmínek odmítnout ve lhůtě 14 dní od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po oznámení změny Obchodních podmínek (je-li doručování prostřednictvím E-shopu) nebo od doručení dané emailové zprávy do emailové schránky Uživatele (je-li doručováno emailovou zprávou) a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 14 dní , o které smluvní strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.


6 Reklamační řád
6.1 Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží při převzetí bez vad.
6.2 Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.
6.3 Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit.
6.4 Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.
6.5 Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.
6.6 Odpovědnost Provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší kupní cenu na vadu, pro kterou byla nižší kupní cena ujednána, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.
6.7 Je-li poskytována na Zboží záruka, Spotřebitel má právo uplatnit odpovědnost z vadného plnění v záruční době.
6.8 Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli záruční list. Umožňuje-li to povaha Zboží, postačuje namísto záručního listu vydat Spotřebiteli doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje, které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo Provozovatele.
6.9 V případě, že Spotřebitel využije svého práva na odstranění vad Zboží opravou u Zboží, u kterého je pro účely záručních oprav určený podnikatel odlišný od Provozovatele, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Provozovatele nebo v místě pro Spotřebitele bližším, uplatní Spotřebitel právo na záruční opravu u tohoto podnikatele.
6.10 Reklamace Zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.
6.11 Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.
6.12 Provozovatel nebo jí určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Spotřebitele k převzetí opraveného Zboží.
6.13 Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.


7 Osobní údaje
7.1 Uživatel tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů Uživatelem poskytnutých správci osobních údajů, kterým je Provozovatel. Uživatel dále souhlasí, aby byly osobní údaje pro správce zpracovány :
správcem;
jakýmkoliv smluvním partnerem správce;
7.2 Správce je oprávněn shromažďovat tyto údaje týkající se Uživatele:
jméno a příjmení, popř. firmu.
datum narození, identifikační číslo.
adresu (fakturační a dodací).
telefonní číslo, e-mailovou adresu, přihlašovací jméno a heslo k uživatelskému účtu.
obchodní transakce Uživatele.
7.3 Tento souhlas Uživatele je udělen na dobu neurčitou.
7.4 Provozovatelem, jakožto správcem, je stanovený účel zpracování osobních údajů:
zpracování objednávky a doručení objednaného Zboží ;
7.5 Uživatel prohlašuje, že jsem si vědom svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
7.6 Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.
7.7 Provozovatel prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:
strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
v písemné podobě;
7.8 Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle Uživatele jakožto subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.


8 Cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, tímto Provozovatel informuje Uživatele, že zpracovává soubory cookies Uživatele, včetně trvalých souborů cookies a Uživatel s tímto vyslovuje svůj souhlas.
Souhlas podle předchozího odstavce je udělen na dobu 12 měsíců.
Provozovatel zpracovává soubory cookies Uživatele k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti. Provozovatel Informace o tom, jak E-shop Uživatel používá, sdílí se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.


9 Užívání E-shopu
9.1 Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.
9.2 Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.
9.3 Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.
9.4 Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.
9.5 V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit Uživatelský účet.


10 Prohlášení Provozovatele
10.1 Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
10.2 Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouvy od počátku.
10.3 Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní, nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.
10.4 Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském rozhraní E-shopu v sekci O mně.


11 Rozhodné právo
11.1 Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.


12 Účinnost
12.1 Tyto obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 06.08.2017.